Všeobecné obchodné podmienky

Registrácia
0 ks
Zobraziť košík

Všeobecné obchodné podmienky

1. OBJEDNÁVKA - KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového formulára nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko kupujúceho
  • fakturačnú adresu
  • druh, množstvo a cenu tovaru
  • adresu dodania tovaru, ak je iná ako fakturačná adresa
  • telefonický a emailový kontakt
  • ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na adrese http://www.atechservis.sk/e-shop.php

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku emailom, prípadne aj telefonicky, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.
Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

 

2. ZMLUVNÉ STRANY

 

PREDÁVAJÚCI:
ATECH.services s.r.o., sídlo: Bočná 2748/2, 946 03 Kolárovo

IČO: 46706330 IČ DPH: SK2023532951 DIČ: 2023532951
zapísaný v Obchodnom registri Nitra pod číslom 31857/N (ďalej len “Predávajúci”)

KUPUJÚCI:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

 

3. AKO NAKUPOVAŤ:

 

  1. Vyberte si tovar
  2. Vložte tovar do košíka kliknutím na tlačidlo „Do košíka“, ktoré je pri každom jednom tovare
  3. Pripravte objednávku kliknutím na „Nákupný košík“ v pravom hornom rohu web stránky, zadaním údajov potrebných k realizácii dodávky (Vaše meno, adresa, telefón, e-mail, resp. Sídlo firmy, IČO a DIČ v prípade, že nakupujete ako podnikateľ)
  4. Odošlite objednávku – po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky

4. OPIS TOVARU A CENA

 Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných sekciách na adrese http://www.atechservis.sk/e-shop.php
Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch platia pri odbere jedného kusu (ak nie je uvedené inak) a platné sú v momente objednania tovaru. K zmene ceny v už prijatej objednávke nemôže dôjsť (iba v prípade dohody).

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

5. DODACIE PODMIENKY

 Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Zásielky sú odosielané kupujúcemu spravidla do 24 hodín, ešte v deň objednávky, ktorá bola vystavená do 15.00 hodiny. Ak tovar nie je na sklade, dodanie tovaru je najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. V ojedinelých prípadoch predávajúci môže predĺžiť dobu dodania, ak je tovar nedostupný, ale to iba po dohode s kupujúcim. Predávajúci splní povinnosť odoslania zásielky odovzdaním tovaru do rúk prepravcu.

Náklady na dopravu tovaru sú uvedené pri objednávke.

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do 10 dní je povinný uviesť túto skutočnosť po potvrdení objednávky a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradný termín dodania alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu, resp. rovnakou formou akou bola doručená objednávka. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle článku 5., je povinný dodať tovar podľa dohody odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:

v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra spoločnosti Slovenská pošta či osobne v sídle jeho dodávacej pošty, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru, prípadne i dodací list. Faktúra slúži zároveň i ako potrebný doklad k uplatneniu reklamácie.

v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na pošte.

individuálny spôsob platby dohodnutý vopred, napr. s právnickými osobami a stálymi zákazníkmi

v hotovosti alebo platobnou kartou na niektorej z prevádzok predávajúceho 

7. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Na použitý tovar je poskytovaná záručná doba v trvaní 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim (ak pri tovare nie je uvedená iná záručná doba). Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach a neodbornou montážou v prípade náhradných dielov určených pre montáž kvalifikovanou a odborne zdatnou osobou..

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú na ktorejkoľvek z prevádzok predávajúceho. Adresu a telefónne čísla nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne ihneď po prevzatí tovaru aj s foto alebo video dokumentáciou. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar spolu s kópiou faktúry na vlastné náklady na adresu:

ATECH.services s.r.o., Osada Reviczkého 38, 946 03 Kolárovo

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame vám odoslaný tovar poistiť.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

 Storno objednávky

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet v zákonnej lehote 14 dní.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Zároveň umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Tieto údaje chránime spolu s údajmi o vašich nákupoch pred zneužitím a zaručujeme vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.

Aktualizáciu vyššie uvedených údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“),, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Kupujúci však súhlasí s ponechaním e-mailovej adresy v databázy predávajúcemu pre účely zasielania oznámení o novinkách a akciových ponukách. Kupujúci sa môže z tejto databázy kedykoľvek odstrániť cez internetový odkaz v odoslanom emaily alebo o zrušenie môže požiadať na emaily: info@atechservis.sk

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.