Servisné podmienky

Registrácia
0 ks
Zobraziť košík

Servisné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.) Servisné podmienky spoločnosti ATECH.services, s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo (ďalej len Zmluvy) medzi zákazníkom a zhotoviteľom, uzavretú v zmysle Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
1.2.) Zmluvou sa rozumie zhotoviteľom i objednávateľom podpísaný doklad o prijatí zariadenia k prevedeniu servisného zásahu (dokument s názvom „Objednávka“).
1.3.) Za uzavretie Zmluvy sa považuje i neosobné predanie zariadenia k prevedeniu servisného zásahu. Týmto je hlavne zaslanie zariadenia k oprave prepravnou službou alebo poštou, kde objednávateľ vyžaduje svoju vôľu k uzavretiu Zmluvy o dielo vyplneným a odoslaným webovým formulárom „Objednávka“. Podpis Zmluvy na strane objednávateľa nahradzuje vyjadrenie súhlasu s uzavretím Zmluvy odoslaním vyplneného webového formulára „Objednávka opravy“, kde je objednávateľ na takéto vyjadrenie súhlasu s uzavretím Zmluvy pred jeho odoslaním upozorní týmto textom : „Vyplnený formulár a jeho odoslanie je považované z právneho hľadiska za platnú ZMLUVU O DIELO uzavretú v zmysle Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZMLUVY O DIELO, uzavreté medzi zákazníkom a zhotoviteľom, sú SERVISNÉ PODMIENKY ZHOTOVITEĽA . Zákazník sa odoslaním vyplneného formulára zaväzuje tieto servisné podmienky bez výhrad akceptovať.“
1.4.) Servisné podmienky sú platné v aktuálnom znení a sú dostupné na webových stránkach zhotoviteľa http://www.atechservis.sk/. Ako súčasť Zmluvy platia Servisné podmienky platné k dátumu prijatia objednávky zhotoviteľom.
1.5.) Zákazník (ďalej uvedený ako zákazník alebo objednávateľ) má právo vyžiadať si zdarma 1 výtlačok servisných podmienok, platných ku dňu uzavretia Zmluvy, prípadne sú k dispozícii na webovej stránke http://www.atechservis.sk/.
1.6.) Zákazník sa predaním zariadenia k servisnému zásahu/oprave a uzatvorením Zmluvy slobodne zaväzuje plne a bez výhrad akceptovať tieto Servisné podmienky zhotoviteľa a bez námietok na ne pristupuje.
1.7.) Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetko v znení noviel.
1.8.) Ak sa dostane niektorý článok Zmluvy alebo Servisných podmienok zhotoviteľa vplyvom novely zákonov alebo vznikom zákonov nových do dočasného rozporu s právnym poriadkom Slovenskej republiky, potom je platnosť tohto článku ovplyvnená aktuálnym znením príslušného zákona a prednosť má znenie zákona pred Zmluvou a Servisnými podmienkami. Zneplatnenie časti Zmluvy podľa tohto bodu nemá vplyv na platnosť ostatných bodov Zmluvy a Servisných podmienok.

2. Cena za objednávku

2.1.) Súčasťou Zmluvy je predpokladaná cena objednávky, vychádzajúca z predpokladanej časovej a materiálovej náročnosti objednávky, uvedená v Zmluve.
2.2.) Požiadavka objednávateľa na prijatie veci k oprave bez stanovenia predbežnej ceny je neoprávnená, keďže je v rozpore s § 636 odst. 1 Občianskeho zákonníka.
2.3.) Predpokladaná cena nie je stanovená na základe odbornej diagnostiky požadovaného servisného zásahu technikom, preto si zhotoviteľ vyhradzuje právo stanoviť po prevedení odbornej diagnostiky novú cenu objednávky, ktorá bude odpovedať zistenému rozsahu závad a predpokladanému rozsahu práce a materiálu potrebných k realizácii servisného zásahu. Ak prekročí novo stanovená cena predpokladanú cenu, potom zhotoviteľ prácu na objednávke preruší až do doby, kým objednávateľ prejaví súhlas s novou cenou. Zhotoviteľ nie je povinný vyžadovať súhlas objednávateľa na odobrenie ceny, ktorá neprekročí predpokladanú cenu objednávky. Predpokladaná cena objednávky sa tak považuje za dohodnutú cenu, za ktorú je zhotoviteľ povinný servisný zásah vykonať.
2.4.) Zákazník je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za prevedený servisný zásah naúčtovanú čiastku, ktorá bola naposledy dohodnutá.
2.5.) Zhotoviteľ sa zaväzuje ZDARMA predložiť objednávateľovi cenu objednávky vychádzajúcu z výsledkov odbornej diagnostiky zhotoviteľom nájdených závad zariadenia. Nie je však povinnosťou zhotoviteľa účtovať objednávateľovi ZDARMA spoločne s cenovou ponukou taktiež prácu a materiál, ktorý povedie k oprave zariadenia, ak je takáto informácia komerčne využiteľná objednávateľom alebo treťou osobou v neprospech zhotoviteľa.
2.6.) Ak bude objednávateľ ešte pred odsúhlasením ceny objednávky požadovať po zhotoviteľovi udelenie vyúčtovania práce a materiálu, ktorý povedie k oprave zariadenia, potom sa jedná o požiadavku na dodanie produktu „diagnostika zariadenia“, zhotoviteľom poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika zariadenia“ je 15,00 EUR. Táto cena bude objednávateľovi, ktorý si produkt vyžiadal, účtovaná aj v prípade následného odmietnutia realizácie objednávky zhotoviteľom, keďže diagnostika príčin závady a zhotovenie cenovej ponuky je výsledkom časovo i odborne náročnej práce technika a ďalších pracovníkov zhotoviteľa.
2.7.) Pred dokončením opravy zariadenia môže objednávateľ od Zmluvy odstúpiť (tj. objednávku zrušiť) v týchto prípadoch:
– 2.7.1.) Ak zhotoviteľ udelí objednávateľovi svoj zámer zvýšiť cenu opravy či údržby a objednávateľ s touto cenou nesúhlasí. V takom prípade je však objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi už prevedenú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, keby mal objednávateľ z čiastočného prevedenia opravy prospech (ak došlo teda napríklad k čiastočnému odstráneniu vady apod.) –
2.7.2.) Až do dokončenia opravy či údržby môže objednávateľ od Zmluvy odstúpiť (zrušiť objednávku) i bez akéhokoľvek dôvodu, avšak v takom prípade je povinný objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi čiastku, ktorá pripadá na už vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotoviteľ právo od objednávateľa požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstúpením od Zmluvy (doprava materiálu od objednávateľa, odstupné subdodávateľom apod.)
2.8.) Ak odmietne objednávateľ zaplatiť cenu účtovanú podľa Zmluvy a Servisných podmienok, bude toto jednanie považované za porušenie Zmluvy na strane objednávateľa. Ak nedôjde k inej dohode zhotoviteľa s objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený podľa § 151 a násl. občianskeho zákonníka využiť zadržovacie (retenčné) právo a vec objednávateľovi až do zaplatenia ceny nevydať.
2.9.) V prípade, že si objednávateľ nevyzdvihne vec zverenú zhotoviteľovi k oprave do 6-tich mesiacov od zaslania výzvy k jeho vyzdvihnutiu, vykoná zhotoviteľ fyzickú likvidáciu zariadenia bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotoviteľ si taktiež vyhradzuje právo takto nevyzdvihnutú vec predať či inak využiť za účelom kompenzácie zákazníkom neuhradených nákladov vynaložených v súvislosti s opravou zariadenia. Ak je zhotoviteľovi známa adresa objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty (podľa nariadenia vlády č. 656/1 Zb. je vecou väčšej hodnoty vec presahujúca hodnotu 200,00 EUR), je zhotoviteľ povinný o zamýšľanom predaji alebo likvidácii veci objednávateľa vopred vyrozumieť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu dva týždne k vyzdvihnutiu veci.
2.10.) Podľa § 656/2 Občianskeho zákonníka je objednávateľ povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, keď oprava alebo úprava mala byť vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od doručenia vyrozumenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie vo výške 1,00 EUR za každý začatý deň uskladnenia.
2.11.) V dobe, po ktorú je objednávateľ v omeškaní (teda počínajúc uplynutím jedného mesiaca od zjednaného termínu vykonania opravy, prípadne od doručenia informácií o jej omeškanom vykonaní), prechádza na objednávateľa nebezpečie straty, zničenia, poškodenia a náhodnej skazy veci (§ 520 a § 522 občianskeho zákonníka).

3. Záruky

3.1.) Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na opravy výpočtovej a kancelárskej techniky a spotrebnej elektroniky na prevedenú prácu záruku 3 mesiace a ďalšie 3 mesiace bezplatný servis (zákazník v prípade bezplatného servisu platí iba materiál). Pre službu "Oprava grafického chipu" resp. "Oprava South Bridge (SB)" sa vzťahuje záruka 3 mesiace.
3.2.) Objednávateľ je povinný vo vlastnom záujme prekontrolovať plnú funkčnosť zariadení do 24 hodín po prevzatí od zhotoviteľa. Na neskoršiu reklamáciu závad, ktoré priamo nesúvisia s prevedenou prácou, nebude uznaná ako záručná. Tento odstavec sa netýka záruky na opravenú závadu.

4. Záručné opravy

4.1.) Zhotoviteľ je zo zákona povinný vyriešiť požiadavku na záručnú reklamáciu do 30 dní od prijatia zariadenia k záručnej oprave.
4.2.) Vyriešením reklamácie sa rozumie odstránenie reklamovanej závady alebo vrátenia peňazí za predchádzajúci vykonaný servisný zásah, prípadne uskutočnenie iného riešenia podľa dohody s objednávateľom – primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.
4.3.) Požiadavky na záručné opravy nebudú uznané ako oprávnené v týchto prípadoch:
– 4.3.1.) Ak nebude požiadavka na záručnú opravu uznaná zhotoviteľom ako oprávnená, nebude na servisný prípad brať ohľad ako na záručnú. –
4.3.2.) Ak je porušená pečatná plomba na reklamovanom zariadení.
– 4.3.3.) Neprejaví sa reklamovaná závada behom vstupných testov a nebude ani zákazník schopný závadu viditeľne pred zhotoviteľom demonštrovať.
– 4.3.4.) Ak je príčinou závady nedodržanie pokynov v užívateľskej príručke k zariadeniu alebo pokynov, ktoré zhotoviteľ uviedol v protokole o prevedenom servisnom zásahu.
– 4.3.5.) Ak je príčinou závady znečistenie zariadenia alebo zanedbanie periodickej údržby.
– 4.3.6.) Keby bolo zariadenie použité v spojení s takým prídavným zariadením, spotrebným materiálom, príslušenstvom alebo takým spôsobom, ktorý je v rozpore s pokynmi jeho výrobcu.
– 4.3.7.) Ak došlo k predĺženiu dlhšiemu než 7 dní od výskytu závady a jej reklamácie (fyzického doručenia zariadenia k reklamácii k zhotoviteľovi) u reklamácii závad, kde používanie zariadenia bez ohľadu na závadu môže mať vplyv na zhoršenie reklamovanej závady alebo môže spôsobiť iné škody na zariadení.
– 4.3.8.) Ak nesúvisí príčina reklamovanej závady priamo s prácou prevedenou na zariadení v rámci reklamovaného servisného zásahu, a to podľa textu prevedenej práce a výkazu účtovaných položiek na výdajovom servisnom protokole.
– 4.3.9.) Z dôvodov ďalších vyplývajúcich z platného znenia týchto servisných podmienok zhotoviteľa.
4.4.) Ak nebude reklamácia z vyššie uvedených dôvodov uznaná ako oprávnená, reklamácia bude vyriešená ako neoprávnená a objednávka bude braná ako mimozáručná s predbežnou cenou opravy 40,00 EUR bez nároku zákazníka na bezplatné odstránenie reklamovanej závady zhotoviteľom. Zákazníkovi budú naúčtované náklady vzniknuté s nutným otestovaním zariadení a detekciou príčiny závady až do výšky 40,00 EUR + náklady na prepravné.

5. Obmedzenie ručenia zhotoviteľa za zariadenie dodanej zákazníkom k prevedeniu Servisného zásahu

5.1.) Zhotoviteľ neručí za dáta uložené na dátových médiách a zariadeniach objednávateľa a tieto dáta je oprávnený v priebehu servisného zásahu zmazať alebo pozmeniť. Objednávateľ by teda mal dáta pred predaním zariadenia k servisnému zásahu priebežne zálohovať. Pokiaľ túto možnosť sám nemá, môže využiť službu zhotoviteľa: „Zálohovanie dát“. Zhotoviteľ neručí ani za softvérové vybavenie zariadení (legalita a funkčnosť), ani pri ich vydaní zo servisu po servisnom zásahu.
5.2.) Zhotoviteľ neručí za skryté vady výrobku, ak na ne nebol objednávateľom preukázateľne upozornený, za prípadné zhoršenia už existujúcich vád výrobku, ktoré existovali pred prijatím zákazky (napr. praskliny, poruchy funkčnosti zariadenie, ktoré sa nepodarí opraviť a pod.), za závady vzniknuté opotrebovaním behom nutných vstupných a výstupných testov za závady k nim dochádza samovoľne behom prevádzky bez vnútorných príčin (zlyhanie dátových a tlačových médií, strata kapacity akumulátorov, opotrebovanie alebo zlomene ihly či upchatie trysky tlač. hlavy a pod.).
5.3.) Zhotoviteľ ručí za funkčnosť zariadenia po servisnom zásahu v rozsahu zjednaného v objednávke zákazky alebo v rozsahu odpovedajúcim bežným výstupným testom zariadenia prevedených podľa vnútorných smerníc zhotoviteľa. Všetky závady nevyhovujúce týmto kritériám v prípade neskoršej reklamácie budú považované za mimo záručnú záležitosť.
5.4.) Nepodarí sa zhotoviteľovi vykonať objednaný servisný zásah (opravu) z dôvodu technických alebo finančných, alebo ak odstúpi objednávateľ od opravy, bude zariadenie uvedené do pôvodného stavu iba ak je to technicky možné a zaplatí objednávateľ náklady na prácu s týmto spojenú podľa cenníka služieb zhotoviteľa.
5.5.) Zhotoviteľ je oprávnený previesť na zariadení technické úkony, ktoré sú nutné k zisteniu finančnej náročnosti celkovej opravy - servisného zásahu, bez nároku objednávateľa na bezplatné uvedenie zariadenia do pôvodného stavu, ak nedôjde z technických, či finančných dôvodov k dokončeniu zákazky.
5.6.) Zhotoviteľ preberá hmotnú zodpovednosť za zariadenie zverené objednávateľom k vykonaniu servisného zásahu. V prípade straty zvereného zariadenia alebo poškodenia zvereného zariadenia z iných dôvodov než sú vymenované v Servisných podmienkach, nahradí objednávateľovi škodu na zariadení do výšky skutočnej hodnoty zariadenia odpovedajúcej typu zariadenia, jeho veku a druhu poškodenia, s ktorým bolo preukázateľne predané zhotoviteľovi k oprave. Ak nedôjde k zhode zhotoviteľa a objednávateľa vo výške náhrady škody, potom zhotoviteľ na svoje náklady nechá výšku škody stanoviť certifikovaným súdnym znalcom v obore výpočtovej techniky a takto stanovená výška škody bude oboma stranami považovaná za konečnú a nespochybniteľnú.
5.7.) Zhotoviteľ neručí za akékoľvek náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s opravou zariadenia, pokiaľ táto je vykonaná v riadne dohodnutom termíne opravy tj. napríklad ušlý zisk, náklady na telefónne poplatky, internetové pripojenie, dopravné a pod.
5.8.) Pre prípad sporu vo veci závad alebo poškodenia zariadenia zverených zhotoviteľovi k oprave je v záujme objednávateľa zdokumentovať pred predaním zariadenie nespochybniteľným spôsobom – nafotením poškodených miest, viditeľného mechanického opotrebovania diel a pod. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za také opotrebenia alebo mechanické poškodenia objednávateľom zverených zariadení, ktoré nie je objednávateľ schopný preukázateľne deklarovať ako vzniknuté u zhotoviteľa. Za preukázateľnú dokumentáciu stavu zariadenia pred opravou sa nepovažuje jednostranné prehlásenie objednávateľa v Zmluve o stave predávaného zariadenia – zhotoviteľ vykonáva všetky servisné zásahy na zariadeniach použitých a slovne sa nedá stupeň opotrebovania jednoznačne a nespochybniteľne popísať.
5.9.) Pri zákazkách zadávaných objednávateľom zhotoviteľovi nepriamo (tj. webovou objednávkou opravy alebo odoslaním zariadenia zhotoviteľovi zákazníkom) nemá zhotoviteľ možnosť ovplyvniť text, ktorý uvádza objednávateľ v Objednávke opravy alebo sprievodnom liste zariadenia. Všetky texty uvedené objednávateľom v takto prevedenej objednávke (Zmluve) sa berú ako jednostranné prehlásenia objednávateľa a nie sú pre zhotoviteľa právne záväzné, aj keď sa tieto texty prenášajú bez zásahu zhotoviteľa automaticky do textu Zmluvy a táto je na strane zhotoviteľa takto vytlačená v súlade s bodom 1.3. servisných podmienok. Ďalej nemá zhotoviteľ za povinnosť v okamihu prijatia veci k oprave a uzatvorenia Zmluvy previesť komplexné testy zariadenia, ktorými by preveril všetky tvrdenia objednávateľa uvádzané v Zmluve – zvlášť tie, ktoré nie sú na prvý pohľad, a to ako u osobného predania veci k oprave tak u zariadení predávaných k oprave neosobne. Ak zhotoviteľ v priebehu zákazky zistí nesúlad medzi tvrdeniami uvedenými objednávateľom a skutočnosťou, potom za nesúlad nie je zodpovedný a má právo uviesť texty Zmluvy do súladu so skutočnosťou. Zároveň na tento nesúlad upozorní objednávateľa. Zistenie nesúladu tvrdení objednávateľa so skutočnosťou je zhotoviteľ oprávnený previesť kedykoľvek v priebehu trvania zákazky, aj vo chvíli prijatia zariadenia do opravy. Odstavec sa týka predovšetkým popisu stavu zariadenia, počtu dodaného príslušenstva a objektívne ťažko zistiteľných údajov o zariadení na prvý pohľad neviditeľných, ako je prítomnosť, kapacita a stav dátových nosičov, funkčnosť zariadenia, kvalita zobrazenia alebo tlače, hlučnosť, mechanické opotrebovanie dielov, kapacita akumulátorov, obsah tlačiarenských náplní, konfigurácia zariadenia a pod.

6. Chybné diely a ich výmena

6.1.) Zhotoviteľ sa v rámci opravy zariadenia zaväzuje ekologicky zlikvidovať vymenené chybné diely na vlastné náklady, ak nepožaduje objednávateľ v Zmluve vrátenie chybných dielov po prevedenej oprave.
6.2.) Zhotoviteľ si vyhradzuje v prípadoch, keď je možnosť zohnať servisné diely obmedzená alebo nerentabilná, právo v servisných zákazkách nahradiť originálne chybné diely ekvivalentnými náhradnými dielmi a súčiastkami, ktoré zaistia u opravovaného zariadenia požadované funkcie rovnako kvalitne ako diel originálny.
6.3.) Objednávateľ berie na vedomie, že u niektorých druhov opráv zariadenia dochádza pri demontáži, diagnostike alebo výmene chybných súčiastok k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému alebo chemickému poškodeniu týchto súčiastok a u takýchto prípadov nie je technicky možné uviesť zariadenie do stavu presne zodpovedajúceho stavu pred servisným zásahom, čiže nedôjde k úspešnému dokončeniu opravy z technických, ekonomických alebo iných objektívnych alebo subjektívnych dôvodov.
6.4.) Objednávateľ berie na vedomie, že u zariadení opravovaných v „exchange systéme“ (chybný blok sa u dodávateľa mení celý za nový alebo repasovaný blok sa zárukou) nie je možné požadovať vrátenie chybného bloku po oprave zariadenia, keďže chybný diel sa výmenou stal majetkom dodávateľa, ktorý v „exchange systéme“ poskytol za takto vymenený diel výhodnejšiu cenu než je cena bežného objednania dielu u výrobcu. Keby zákazník v takom prípade na vrátenie chybného dielu trval, vyhradzuje si zhotoviteľ odstúpiť od ponuky opravy za odsúhlasených cenových podmienok.

7. Špeciálne servisné podmienky platné pre servis (opravy, úpravy, upgrade, Prestavby) pc zostáv

7.1.) Pre servis PC zostáv platia vyššie uvedené servisné podmienky, ktoré sú doplnené nasledujúcimi bodmi.
7.2.) Opravou, úpravou, upgrade PC zostavy sa rozumie výmena chybných alebo zákazníkom určených komponentov za dobré alebo dodanie komponentov nových, ktoré prešli samostatne bez problémov hardwarovými testami, alebo oprava poškodených komponentov.
7.3.) Zhotoviteľ ručí za hardwarovú funkčnosť jednotlivých fakturovaných dielov, ktoré boli v PC zostave vymenené alebo do nej dodané na základe ponuky zhotoviteľa odsúhlasené objednávateľom.
7.4.) Zhotoviteľ nie je zodpovedný a neručí za akékoľvek problémy, zavinené vzájomnou nekompatibilitou medzi hardwarovými komponentmi, medzi inštalovaným hardvérom a softvérom ani medzi softvérovými produktmi.
7.5.) Zhotoviteľ nie je zodpovedný za funkčnosť akéhokoľvek softvéru vrátane operačných systémov prevádzkovaných objednávateľom na opravovanej PC zostave (notebooku).
7.6.) V prípade požiadavky objednávateľa na záručnú opravu PC zostavy (notebooku), ak je uplatnená v záručnej lehote, platia nasledujúce podmienky:
– 7.6.1.) V súlade s vyššie uvedeným obmedzením záruk bude pri akejkoľvek požiadavke objednávateľa na záručný servisný zásah prevedená iba úplná hardvérová kontrola a testy funkčnosti jednotlivých hardvérových komponentov fakturovaných pri reklamovanej oprave. Testy budú prevedené na referenčnom testovacom zariadení zhotoviteľa.
– 7.6.2.) Ak zhotoviteľ na základe týchto testov zistí, že jednotlivé komponenty vykazujú problémy, bude požiadavka na záručnú opravu uznaná ako oprávnená.
– 7.6.3.) V opačnom prípade zhotoviteľ reklamáciu neuzná ako oprávnenú a objednávateľ zaplatí za prácu spojenú s vykonaním testov za produkt „diagnostika zariadenia“. Cena produktu „diagnostika zariadenia“ je 15,00 EUR EUR. Táto cena bude objednávateľovi, ktorý si produkt vyžiadal, účtovaná i v prípade následného odmietnutia realizácie zákazky zhotoviteľom, keďže diagnostika príčin závady a zhotovenie cenovej ponuky je výsledkom časovo i odborne náročnej práce technika a ďalších pracovníkov zhotoviteľa.